Faktoring

VIAC O FAKTORINGU

Čo je to Factoring a ako funguje?

Faktoring je štandardizovaný nástroj financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku. Ide o hojne využívaný, rýchly a veľmi efektívny nástroj umožňujúci veriteľom urýchlene inkasovať finančnú hotovosť zo svojich pohľadávok pred lehotou splatnosti. Výhodou faktoringu je predovšetkým rýchlosť, poistenie pred platobnou neschopnosťou dlžníka, vysoká efektivita financovania neperiodických obchodov a transakcií a všeobecne služby spojené s vymáhaním a správou pohľadávok.
Podstatou faktoringu je odkúpenie vašej pohľadávky (faktúry) pred lehotou splatnosti. Týmto krokom dochádza k urýchleniu platby z danej faktúry, tzn. inkasujete obvykle až 90 % hodnoty svojej pohľadávky pred lehotou splatnosti. Zostávajúcu časť vašich finančných prostriedkov zníženú o faktoringovú províziu vám vyplatíme po lehote splatnosti, resp. po úhrade pôvodnej faktúry dlžníkom.

Chcem využiť factoring s Debt centier

Základom každej spolupráce je spísanie rámcovej zmluvy. Tu je špecifikovaný typ faktoringu, ktorý chcete využívať (viď nižšie), predmet vašej činnosti, očakávaná výška pohľadávok, zoznam potenciálnych dlžníkov, ktorých sa obchody budú týkať a špecifikácia požadovaných služieb spojených s inkasom pohľadávok. Po spísaní zmluvy vystavujete faktúry a doručujete tovar/služby odberateľom podľa bežných zvyklostí.

Po vystavení a doručení tovaru nám dodáte faktúru, doklad o doručení, popr. ďalšie dokumenty o plnení dodávky, pričom obratom od nás inkasujete až 90 % fin. prostriedkov danej pohľadávky. V priebehu tohto kroku nás informujete o stave vecí, pričom konkrétne vám pridelený administrátor okamžite overuje fin. zdravie vášho odberateľa a schvaľuje transakciu s následnou informáciou o výške faktoringovej provízie (podľa výšky pohľadávky, výšky rizika a typu dlžníka). Podľa dohody môže i nemusí byť váš odberateľ informovaný o postúpení pohľadávky na faktoringovú spoločnosť. Po úhrade pohľadávky dlžníkom ste informovaní o platbe a je vám vyplatená zostávajúca hodnota pohľadávky znížená o faktoringovú províziu. V priebehu celého procesu ste v spojení s vám prideleným administrátorom, ktorý vám kedykoľvek poskytne informácie o komunikácii s dlžníkom a jeho platbe. Všetko veľmi rýchlo, efektívne a s plne profesionálnym servisom.

Typy faktoringu:

Bezregresný faktoring (s poistením)

Najbežnejším a najviac používaným typom faktoringu je faktoring bezregresný, tzn. s poistením. Ide o formu postúpenia pohľadávky na faktoringovú spoločnosť bez možnosti núteného vrátenia pôvodnému veriteľovi v prípade neúplného plnenia dlžníkom. Ide o typ faktoringu, keď je vám 90 % pohľadávky vyplatených a zostáva vám vždy, bez ohľadu na to, či pohľadávka bude v budúcnosti zaplatená či nie. Pre prípad neuhradenia je pohľadávka faktoringovou spoločnosťou poistená, tzn. vám je vyplatená hodnota takmer celej pohľadávky, pričom faktoringová spoločnosť si nárokuje u poisťovne výšku neuhradenej pohľadávky dlžníkom. Ide o mierne drahší, ale pre obe strany bezpečnejší spôsob financovania a spolupráce. Je využívaný predovšetkým v situáciách, kedy napr. výrobca dodáva a vystavuje faktúry niekoľkým menším odberateľom, u ktorých existuje riziko platobnej neschopnosti v termíne splatnosti.

Regresný faktoring

Regresný faktoring predstavuje lacnejšiu, zato rizikovejšiu formu financovania pohľadávky. Ide o stav, kedy je faktoringovou spoločnosťou klientovi vyplatených napr. 90 % fin. prostriedkov. V prípade úhrady pohľadávky dlžníkom v lehote splatnosti je klientovi vyplatená zostávajúca časť pohľadávky znížená o faktoringovú províziu. Ak však nedôjde k úhrade pohľadávky dlžníkom v lehote splatnosti, pohľadávka prechádza späť na pôvodného klienta, pričom mu vzniká povinnosť uhradiť späť plnú výšku vyplatených prostriedkov faktoringovej spoločnosti plus poplatky a úrok spojený s poskytnutím fin. prostriedkov. Regresný faktoring je menej využívaný, avšak má svoje opodstatnenie napr. pre spoločnosti dodávajúce štátnym či nadnárodným spoločnostiam, kde je riziko platobnej neschopnosti mizivé.

Nevhodné typy pohľadávok:

Pohľadávky zo stavebnej činnosti podliehajúcej kolaudácii či odovzdávaciemu konaniu
Pohľadávky za služby podliehajúce vysokej miere reklamácií či podliehajúce skaze
Pohľadávky za zdravotné služby
Pohľadávky za umelecké diela
Pohľadávky za tovar s cenou zjavne vyššou než je cena obvyklá
Pohľadávky bez možnosti postúpenia (podľa obmedzení napr. v kúpnej zmluve)
Pohľadávky s lehotou splatnosti nad 180 dní

Neakceptovateľní dlžníci:

Start-upy
Firmy dlhodobo v strate
Firmy s krátkou históriou v činnosti, ktorej sa týka pohľadávka
Stavebné firmy s históriou pod 10 rokov
Firmy s minimálnym množstvom vlastného kapitálu
Firmy v insolvencii/likvidácii
Firmy so sídlom mimo členské štáty EÚ
Firmy so skrytým majiteľom alebo nejasnou vlastníckou štruktúrou
V prípade záujmu o využitie našich služieb v oblasti financovania pohľadávok nás neváhajte kontaktovať skrz email, telefón či formou formulára tu na našich stránkach! Debt Center. Vdychujeme obchodom život.

Ak máte akúkoľvek otázku,
neváhajte nám napísať