Dlhopis

Vážení investori,
dovoľte nám menom našej materskej spoločnosti predstaviť dlhopisový úpis spoločnosti Debt Management Center s.r.o. pôsobiacej na trhu financovania pohľadávok v strednej Európe. Ako ste už isto zaregistrovali, situácia okolo "Brexitu" spôsobila mnohým firmám pôsobiacim na spoločnom európskom trhu na jednej strane logistické, administratívne i legislatívne problémy, na strane druhej však zadala vzniku mnohým obchodným a investičným príležitostiam.

Z dôvodu neustáleho nárastu našich zákazníkov z regiónu strednej Európy, obmedzenej konkurencie na trhu financovania pohľadávok v Českej republike, Slovensku a Poľsku a v neposlednom rade veľmi vysokého dopytu urýchlenia financovania pohľadávok skrz náš hlavný produkt – Faktoring (viď nižšie) – sme sa rozhodli cez pobočku na českom trhu vstúpiť na trh financovania pohľadávok v plnej miere tak, aby došlo k dosahovaniu maximálneho štandardu klientskych služieb a urýchleniu celého procesu administrácie, a tým i samotných transakcií. Doterajšia administrácia cez našu UK kanceláriu nie je vďaka nejasnej budúcnosti ohľadom zladenia legislatívy EÚ v Británii ďalej možná v plnej miere, všetci naši klienti a ich transakcie boli a sú odovzdávané na novú legislatívu zhodnú s obchodnými zvykmi na trhu strednej Európy.

Prichádzame teda na český trh so štandardizovaným produktom, avšak s nesmierne efektívnym, dlhodobo optimalizovaným procesom spracovania, vyhodnotenia a poistenia transakcií v nonstop režime 24/7 pre všetkých zákazníkov, tzn. konceptom, s ktorým sa nám v minulosti podarilo získať pozíciu na tomto obrovskom, avšak pre nezúčastniace sa osoby veľakrát málo atraktívnom a málo viditeľnom trhu financovania, ktorý však v mnohých prípadoch a situáciách prekoná štandardné bankové produkty a možnosti.
Naša vízia,
Víziou spoločnosti Debt Management Center s.r.o. je navýšenie trhového podielu na poli financovania pohľadávok na českom, slovenskom a poľskom trhu. Cieľom je dosiahnutie nadštandardných služieb ako z pohľadu rýchlosti, tak jednoduchosti, ceny, bezpečnosti, flexibility a transparentnosti.

Aktuálny stav
Vzhľadom na legislatívne zmeny a ich možné dopady boli všetky transakcie firiem z regiónu strednej Európy (primárne CZ, SK, PL) prevedené z materskej spoločnosti Finance & Economy Ltd na dcérsku spoločnosť Debt Management Center s.r.o.V období 6/2020 disponujeme teda množstvom klientov, ktoré sme schopní financovať a administrovať vlastnými zdrojmi a tímom našich odborníkov a asistentov, a to vrátane všetkých právnych úprav a zmien vzniknutých z transformácie zmlúv.Aktuálni klienti boli akceptovaní a realizovaní na základe kritérií našej materskej spoločnosti, tzn. ide o logistické, strojárenské, exportné a veľkoobchodné spoločnosti s obratom nad 5 mil. eur a so sídlom v členskej krajine EÚ.Neradostnou správou, no jednako pre náš trh veľmi pozitívnou, je situácia okolo Covid-19, ktorá zapríčinila nutnosť urýchlenia obehu peňazí a pohľadávok z obchodného styku, čím sa naša dcérska spoločnosť dostala do situácie, keď i napriek významným príležitostiam a veľkým náporom nových klientov nie sme schopní finančne pokryť celkový dopyt všetkých nových príležitostí na trhu strednej Európy. V aktuálnej situácii tak na maximum realizujeme transakcie existujúcich zákazníkov v plnej miere, vrátane zákazníckeho servisu, compliance, poistenia pohľadávok a maximálne rýchlu realizáciu transakcií. Situácia okolo Covid-19 nás však núti urýchliť vstup na český, slovenský a poľský trh tak, aby bolo dosiahnuté čo najvyššie množstvo uspokojených transakcií, a tým i zvýšenie trhového podielu na trhu.

Využitie finančných prostriedkov z emisie dlhopisov
Prostriedky získané od korporátnych investorov, investičných fondov a individuálnych investorov budú použité výhradne pre financovanie našich existujúcich a nových klientov v oblasti financovania pohľadávok z obchodného styku pomocou bezregresného faktoringu – tzn. financovania s poistením. Táto forma financovania umožňuje našim klientom takmer okamžite inkasovať čiastku, ktorú si nárokuje po odberateľovi. Tieto prostriedky sú po okamžitom vyhodnotení odberateľa a zaistení poistenia pohľadávky pripísané na účet nášho klienta, pričom my, ako realizátor inkasujeme províziu vznikajúcu z rozdielu vyššie uhradenej a inkasovanej čiastky po odpočítaní poistenia na danú konkrétnu platbu. Dlhodobý priemer alokovaných prostriedkov na platby činí cca 1,22 % mesačne v náš prospech s tým, že i pri neuhradení čiastky dodávateľom nedochádza k strate, lebo je pohľadávka v plnej výške poistená v partnerských poisťovniach.

Existujúci a noví obchodní partneri
Existujúci a noví klienti prechádzajú priebežnou kontrolou a priebežne predkladajú zoznam svojich odberateľov, u ktorých očakávajú v nasledujúcom 1 mesiaci realizáciu transakcie cez faktoring s poistením. Títo odberatelia sú priebežne preverovaní tak, aby v prípade realizácie nedochádzalo k zbytočným omeškaniam a zdržaniu. Zameriavame sa teda na klientov so stabilnými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, firmy s obratom nad 5 mil. eur sídliace v členskej krajine EÚ. Prednostne sú realizované transakcie v rámci strednej Európy, predovšetkým ČR, SK, PL, DE, AT, a to primárne pohľadávky z obchodného styku od 14 dní do 3 mesiacov.

Nepodporované projekty a obchodní partneri
Vzhľadom na nutnosť vyhodnotenia stability a zdravia obchodných partnerov a ich dodávateľov, nerealizujeme pre rizikovosť a nepredvídateľnosť chovania klientov, a predovšetkým nemožnosti 100 % poistenia pohľadávok klientmi:

– Start-upy
– Firmy dlhodobo v strate
– Firmy s históriou pod 5 rokov
– Firmy s obratom pod 3 mil. eur
– Stavebné firmy s históriou pod 10 rokov
– Firmy s podielom vlastného kapitálu nižším než 5 %
– Firmy v insolvencii/likvidácii
– Firmy so sídlom mimo členské štáty EÚ
– Firmy so skrytým majiteľom alebo nejasnou vlastníckou štruktúrou


Ostatné
Spoločnosť Debt Management Center s.r.o. sa ďalej okrajovo zaoberá odkúpením pohľadávok v maximálnej nominálnej výške 2 mil. eur so schváleným splátkovým kalendárom, ktorých vznik podliehal štátnej verejnej zákazke a ktorých dodanie či vyhotovenie bolo zo 100 % potvrdené odovzdávacou dokumentáciou. Najčastejšie ide o zmluvy o dielo pre mestské časti, malé mestá či obce, ktoré hradia stavebné úpravy z cudzích zdrojov a kde nehrozí ich úpadok.

Ak máte akúkoľvek otázku,
neváhajte nám napísať